Sản phẩm bơm chìm mới

  • Dùng cho tưới tiêu nông nghiệp và làm biện pháp xử lý kiểm soát dòng nước.
  • Dùng cho biện pháp xử lý bể phốt.
  • Có thể dùng trong nước thải có đồng độ bùn nhất định.
  • Làm hệ thống bơm nước cho các hồ nuôi tôm, cá.
  • Sử dụng cho các khu nhà dân cư ngập lụt hoặc cần bơm thải nước thải sinh hoạt.