Sản phẩm công nghiệp là gì?

Sản phẩm công nghiệp được sản xuất dựa trên nhu cầu về sản phẩm tiêu dùng, chúng được phân loại thành 2 nhóm là sản phẩm dùng cho sản xuất và sản phẩm hỗ trợ sản xuất. Hiểu đơn giản thì nhóm sản phẩm dùng cho sản xuất được sử dụng để sản xuất sản […]

Continue reading